شعب بانک تجارت شعبه کد : 5660

مرند خ شهید رنجبر- نرسیده به سه راه مطهری تلفن تماس : تلفن بانک: 04912244799

شعب بانک تجارت شعبه کد : 5580

مرند خیابان شهداتلفن تماس : تلفن بانک: 04912242480

شعب بانک تجارت شعبه کد : 5470

مرند خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 04912234034