شعب بانک تجارت شعبه کد : 5390

شبستر م نماز تلفن تماس : تلفن بانک: 04712223077