شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 3731

ميبد - خيابان امام - روبروی بانک سپه مرکزیتلفن تماس : تلفن بانک: 03527725935