شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 3001

گرگان - خيابان نهارخوران - روبروي خيابان عدالت 73تلفن تماس : تلفن بانک: 01715533911