شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 2801

کرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - نرسيده به ميدان ارشادتلفن تماس : تلفن بانک: 08318257080