شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 2621

مريوان - ميدان سرباز - نرسيده به بلوار بعثتتلفن تماس : تلفن بانک: 08753250546