شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 1701

شهرکرد - بلوار حافظ - چهارراه سعديتلفن تماس : تلفن بانک: 03813344787