شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 3221

بروجرد - خيابان تختي - روبروي بانک مرکزي کشاورزيتلفن تماس : تلفن بانک: 06623512625