شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 2421

تاکستان - خيابان امام خميني (ره) - روبروي سازمان انتقال خون تلفن تماس : تلفن بانک: 02825243861