شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 3901

بيرجند - ميدان ابوذر - خيابان مدرس - نبش کوچه مدرس 2 - پلاک 22تلفن تماس : تلفن بانک: 05612213591