شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 1521

برازجان - خيابان امام حسين - نرسيده به سه راه کشاورزي تلفن تماس : تلفن بانک: 07734229646