شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 1321

کاشان - خيابان رجائي - ابتداي ميرعمادتلفن تماس : تلفن بانک: 03614469120