شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 1381

شاهين‌شهر - خيابان فردوسي - روبروي بهزيستيتلفن تماس : تلفن بانک: 03125276070