شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 1102

اروميه - خيابان شهيد بهشتي - نبش خيابان‌هاي سربازان گمنام و شهيد بهشتي تلفن تماس : تلفن بانک: 04413476570

شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 1101

اروميه - خيابان امام خميني - ابتداي خيابان سردارانتلفن تماس : تلفن بانک: 04412249541