شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 1021

مراغه - خيابان خواجه نصير - ساختمان انصارتلفن تماس : تلفن بانک: 04212252620