شعب پست بانک شعبه کد : 2103492

بافق- خیابان وحشی بافقی_جنب کتابخانه عمومیتلفن تماس : تلفن بانک: 4224011