شعب پست بانک شعبه کد : 2102852

رودسر- خیابان امام جنب بانک ملی مرکزیتلفن تماس : تلفن بانک: 6025