شعب پست بانک شعبه کد : 2102712

مینودشت- خیابان شهید علیرضا نبش کوچه مدرسهتلفن تماس : تلفن بانک: 5228770