شعب پست بانک شعبه کد : 2102427

بم- خیابان شهیدصدوقیتلفن تماس : تلفن بانک: 2216385