شعب پست بانک شعبه کد : 2102531

گیلانغرب- خیابان شهید بهشتی ساختمان قدیمی پستتلفن تماس : تلفن بانک: 3223969