شعب پست بانک شعبه کد : 2102608

صحنه- میدان مطهری خیابان شهید رستمیتلفن تماس : تلفن بانک: 3227014