شعب پست بانک شعبه کد : 2103325

جاسک _ خیابان امام خمینی_ روبروی میدان امام خمینی(فلکه ساعت)تلفن تماس : تلفن بانک: 5222494