شعب پست بانک شعبه کد : 2103257

تفرش- خیابان امام ضلع شمالی میدانتلفن تماس : تلفن بانک: 2153