شعب پست بانک شعبه کد : 2103117

جویبار- خیابان امام_نرسیده به صندوق امام علی(ع)تلفن تماس : تلفن بانک: 3226886