شعب پست بانک شعبه کد : 2103076

بهشهر-خیابان فرهنگتلفن تماس : تلفن بانک: 5225200