شعب پست بانک شعبه کد : 2102983

پلدختر_ خیابان امام تلفن تماس : تلفن بانک: 220360