شعب پست بانک شعبه کد : 2102038

آباده- خیابان امام خمینی_جنب بانک رفاهتلفن تماس : تلفن بانک: 3338570