شعب پست بانک شعبه کد : 2101918

چابهار- حاشیه بازار صالحیار تلفن تماس : تلفن بانک: 2222030