شعب پست بانک شعبه کد : 2101841

سمنان- تقاطع خیابان شهید رجائی و شهداء دفتر پستی شهداءتلفن تماس : تلفن بانک: 3321480

شعب پست بانک شعبه کد : 2101832

سمنان- میدان مشاهیر ساختمان سرپرستیتلفن تماس : تلفن بانک: 3321310