شعب پست بانک شعبه کد : 2101719

شوشتر- میدان غدیرتلفن تماس : تلفن بانک: 28760