شعب پست بانک شعبه کد : 2101746

شادگان- خیابان مطهری- جنب بانک رفاهتلفن تماس : تلفن بانک: 3227280