شعب پست بانک شعبه کد : 2101615

آبادان-خیابان شهید منتظری- ساختمان پاسارگادتلفن تماس : تلفن بانک: 2226161