شعب پست بانک شعبه کد : 2101217

برازجان_ خیابان امام خمینی روبروی بانک سپهتلفن تماس : تلفن بانک: 4222059