شعب پست بانک شعبه کد : 2101104

ایوان- خیابان امام ساختمان بهره برداری شرکت مخابرات تلفن تماس : تلفن بانک: 3234400