شعب پست بانک شعبه کد : 2100893

خمینی شهر- بلوار طالقانی روبروی پمپ بنزینتلفن تماس : تلفن بانک: 3677555