شعب پست بانک شعبه کد : 2100771

گرمی- میدان امام جنب بانک صادرات تلفن تماس : تلفن بانک: 6221501