شعب پست بانک شعبه کد : 2100735

پارس آباد- چهارراه امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 7282010