شعب پست بانک شعبه کد : 2100486

هشترود- چهارراه امام_ خیابان شهید بهشتی جنوبی- روبروی پاساژ میثمتلفن تماس : تلفن بانک: 6225252