شعب پست بانک شعبه کد : 2100518

مرند- خیابان طالقانی ساختمان قدیم اداره مخابراتتلفن تماس : تلفن بانک: 2247344