شعب پست بانک شعبه کد : 2100536

مراغه- خیابان خواجه نصیرجنوبی_اداره پستتلفن تماس : تلفن بانک: 2246699