شعب بانک ملی شعبه کد : 5144

اشنويه خ امام خمينيتلفن تماس : تلفن بانک: 04445629662

شعب بانک ملی شعبه کد : 5134

اشنويه بلوار سيد قطبتلفن تماس : تلفن بانک: 04445622131