شعب بانک ملی شعبه کد : 5142

اروميه خ 32متری شهيد دستغيب نبش خ 14متری اولتلفن تماس : تلفن بانک: 04412334005

شعب بانک ملی شعبه کد : 5141

اروميه خيابان خيام جنوبی نرسيده به فلکه جهادتلفن تماس : تلفن بانک: 04412248255

شعب بانک ملی شعبه کد : 5139

اروميه بلوار مدرس - نبش عمارتلفن تماس : تلفن بانک: 04413452677

شعب بانک ملی شعبه کد : 5138

اروميه بلوار فرهنگيانتلفن تماس : تلفن بانک: 04413852623

شعب بانک ملی شعبه کد : 5137

اروميه خيابان شهيد مدنی -سه راهی خيابان عطايی تلفن تماس : تلفن بانک: 04412234400

شعب بانک ملی شعبه کد : 5136

اروميه بلوار شيخ تپه بالاتر از فروشگاه شهر و روستاتلفن تماس : تلفن بانک: 04413368780

شعب بانک ملی شعبه کد : 5135

اروميه بلوار شيخ شلتوتتلفن تماس : تلفن بانک: 04412339817

شعب بانک ملی شعبه کد : 5133

اروميه شهيد باکری - ساختمان شرکت توزيع برق اوغتلفن تماس : تلفن بانک: 04412244659

شعب بانک ملی شعبه کد : 5132

جاده اروميه-سرو - دانشگاه اروميهتلفن تماس : تلفن بانک: 04412751350

شعب بانک ملی شعبه کد : 5131

اروميه مطهری خ شيره پزخانه نبش پاساژ کميته امدادتلفن تماس : تلفن بانک: 04412358990

شعب بانک ملی شعبه کد : 5130

اروميه خ مدنی ساختمان شهرداری منطقه 21تلفن تماس : تلفن بانک: 04412333414

شعب بانک ملی شعبه کد : 5129

اروميه خيابان وليعصر تقاطع خيابان ابوذرتلفن تماس : تلفن بانک: 04412780036

شعب بانک ملی شعبه کد : 5127

اروميه خيابان شهيدامينی روبروی اداره غلهتلفن تماس : تلفن بانک: 04412226441

شعب بانک ملی شعبه کد : 5126

اروميه بلوارشهدا جنب شرکت نفتتلفن تماس : تلفن بانک: 04412780204

شعب بانک ملی شعبه کد : 5128

اروميه خيابان شهيد رجائی ساختمان شهرداری منطقه 3تلفن تماس : تلفن بانک: 04413457434

شعب بانک ملی شعبه کد : 5125

اروميه - گمرک اروميهتلفن تماس : تلفن بانک: 04412766232

شعب بانک ملی شعبه کد : 5124

اروميه بلوار شيخ شلتوت ميدان ميوه و تره بارتلفن تماس : تلفن بانک: 04412335880

شعب بانک ملی شعبه کد : 5123

اروميه خ ايت ا... کاشانی روبروی ورزشگاه تختیتلفن تماس : تلفن بانک: 04413368401

شعب بانک ملی شعبه کد : 5122

اروميه - سروتلفن تماس : تلفن بانک: 04434623214

شعب بانک ملی شعبه کد : 5121

اروميه خ شهيد بهشتی خ برق داخل ساختمان ابتلفن تماس : تلفن بانک: 04413464114

شعب بانک ملی شعبه کد : 5120

اروميه خ مدنی يک تلفن تماس : تلفن بانک: 04412247214

شعب بانک ملی شعبه کد : 5119

اروميه - قوشچی خيابان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 04433222133

شعب بانک ملی شعبه کد : 5118

اروميه خ ميرزای شيرازیتلفن تماس : تلفن بانک: 04412772400

شعب بانک ملی شعبه کد : 5117

اروميه خيابان ازادی تلفن تماس : تلفن بانک: 04412780140

شعب بانک ملی شعبه کد : 5116

اروميه خيابان خيامتلفن تماس : تلفن بانک: 04412231950

شعب بانک ملی شعبه کد : 5115

اروميه خيابان مطهریتلفن تماس : تلفن بانک: 04412229937

شعب بانک ملی شعبه کد : 5114

اروميه خ باکری چهارراه بعثتتلفن تماس : تلفن بانک: 04412221236

شعب بانک ملی شعبه کد : 5113

اروميه خ امام نرسيده به چهارراه بعثتتلفن تماس : تلفن بانک: 04412230505

شعب بانک ملی شعبه کد : 5112

اروميه اول خيابان طالقانی - ميدان ولايت فقيهتلفن تماس : تلفن بانک: 04412373777

شعب بانک ملی شعبه کد : 5111

اروميه خ کاشانی جنب اداره کل دارائی تلفن تماس : تلفن بانک: 04412240200

شعب بانک ملی شعبه کد : 5110

اروميه خ بعثت روبروی مسجد اعظم اول بازارتلفن تماس : تلفن بانک: 04412222838

شعب بانک ملی شعبه کد : 5109

اروميه خ طالقانیتلفن تماس : تلفن بانک: 04412352452

شعب بانک ملی شعبه کد : 5108

اروميه خ شهيدمدنی نرسيده به پنجراهتلفن تماس : تلفن بانک: 04412251751

شعب بانک ملی شعبه کد : 5107

اروميه خيابان منتظریتلفن تماس : تلفن بانک: 04412353855

شعب بانک ملی شعبه کد : 5106

اروميه خيابان امام روبروی مخابراتتلفن تماس : تلفن بانک: 04412220551

شعب بانک ملی شعبه کد : 5105

اروميه چهارراه عسگرخانتلفن تماس : تلفن بانک: 04412237148

شعب بانک ملی شعبه کد : 5104

اروميه اول خ کاشانی مستقر در شعبه اروميهتلفن تماس : تلفن بانک: 04413465433

شعب بانک ملی شعبه کد : 5103

اروميه خ دانشکده جنب دانشگاهتلفن تماس : تلفن بانک: 04413479630

شعب بانک ملی شعبه کد : 5102

اروميه خ کاشانی - اول باکریتلفن تماس : تلفن بانک: 04412240070

شعب بانک ملی شعبه کد : 5101

اروميه اول خيابان کاشانیتلفن تماس : تلفن بانک: 04412236772