شعب بانک ملی شعبه کد : 4621

هشترود خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 04246226619