شعب بانک ملی شعبه کد : 5023

مرند-خ امام خمينی زنوزتلفن تماس : تلفن بانک: 04922122352

شعب بانک ملی شعبه کد : 5022

مرند-خيابان امام خمينی -ميدان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 04912274510

شعب بانک ملی شعبه کد : 5021

مرند-خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 04912233775

شعب بانک ملی شعبه کد : 5020

مرند-خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 04912230362

شعب بانک ملی شعبه کد : 5019

مرند خ طالقانی روبروی ساختمان مخابراتتلفن تماس : تلفن بانک: 04912244441

شعب بانک ملی شعبه کد : 5012

مرند دانشگاه آزاد اسلامي مرندتلفن تماس : تلفن بانک:

شعب بانک ملی شعبه کد : 5011

مرند خيابان منتظری ميدان امام خمينیتلفن تماس : تلفن بانک: 04912260050