شعب بانک ملی شعبه کد : 5084

مراغه ميدان خواجه نصيرتلفن تماس : تلفن بانک: 04212220009

شعب بانک ملی شعبه کد : 5081

مراغه بلوار شهید درخشی مجتمع اداری و اموزشی دانشگاه ازادتلفن تماس : تلفن بانک: 04213254297

شعب بانک ملی شعبه کد : 5080

مراغه بلوار شهيد شکاری جنب هتل دريا تلفن تماس : تلفن بانک: 3252524

شعب بانک ملی شعبه کد : 5079

مراغه چای اوستی بازارتلفن تماس : تلفن بانک: 04212244995

شعب بانک ملی شعبه کد : 5078

مراغه خيابان معلمتلفن تماس : تلفن بانک: 04212241421

شعب بانک ملی شعبه کد : 5077

مراغه خ ايت ا... کاشانی جنب پاساژ دائمیتلفن تماس : تلفن بانک: 04212239611

شعب بانک ملی شعبه کد : 5076

مراغه خيابان امام خمينی روبروی پاسگاهتلفن تماس : تلفن بانک: 04212251080

شعب بانک ملی شعبه کد : 5074

مراغه خيابان ايت ا... صدرتلفن تماس : تلفن بانک: 04212242214

شعب بانک ملی شعبه کد : 5071

مراغه چهارراه طلوع فجرتلفن تماس : تلفن بانک: 04212233000