شعب بانک ملی شعبه کد : 4743

تسوج خيابان امام سمت راست ازطرف تبريزتلفن تماس : تلفن بانک: 04722462080