شعب بانک ملی شعبه کد : 4614

تبريز - ايلخچی تلفن تماس : تلفن بانک: 04123322273

شعب بانک ملی شعبه کد : 4599

تبريز شهرک رشديه خ بهارستان نبش ساختمان ک.هسارتلفن تماس : تلفن بانک: 04116688600

شعب بانک ملی شعبه کد : 4598

تبريز جاده ائل گلي فلکه خيامتلفن تماس : تلفن بانک: 04113293463

شعب بانک ملی شعبه کد : 4596

تبريز جاده آذرشهر مجتمع کارخانجات تراکتور سازي تبريزتلفن تماس : تلفن بانک: 04114255272

شعب بانک ملی شعبه کد : 4594

تبريز بيمارستان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 04113352074

شعب بانک ملی شعبه کد : 4591

تبريز انتهای خ جلاليه نرسيده به خ 90متری صمدی شهرک نورتلفن تماس : تلفن بانک: 04114473769

شعب بانک ملی شعبه کد : 4589

تبريز دروازه تهران جاده تهران بالاتر از هتل مرمرتلفن تماس : تلفن بانک: 04113334383

شعب بانک ملی شعبه کد : 4588

تبريز خيابان 17شهريورتلفن تماس : تلفن بانک: 04115543758

شعب بانک ملی شعبه کد : 4587

تبريز خ پاسداران خ انقلاب 42متری تلفن تماس : تلفن بانک: 04112305160

شعب بانک ملی شعبه کد : 4586

تبريز چهارراه لالهتلفن تماس : تلفن بانک: 04114422000

شعب بانک ملی شعبه کد : 4585

تبريز فلکه بزرگ وليعصرتلفن تماس : تلفن بانک: 04113332829

شعب بانک ملی شعبه کد : 4584

تبريز خ استادجعفری ايستگاه بخارابادتلفن تماس : تلفن بانک: 04112861676

شعب بانک ملی شعبه کد : 4583

تبريز خ قدس ايستگاه باغ قرمز نبش خ -قطران جديدتلفن تماس : تلفن بانک: 04114424208

شعب بانک ملی شعبه کد : 4582

تبريز چهارراه ابوريحان -اول کوی منظريهتلفن تماس : تلفن بانک: 04114766080

شعب بانک ملی شعبه کد : 4580

تبريز - شهرک زعفرانيه -ايستگاه بازارتلفن تماس : تلفن بانک: 04113332393

شعب بانک ملی شعبه کد : 4579

تبريز خ امام خمينی نرسيده به چ راه ابرسان جنب کلينيکتلفن تماس : تلفن بانک: 04113365254

شعب بانک ملی شعبه کد : 4578

تبريز راسته بازار قديمتلفن تماس : تلفن بانک: 04115252557

شعب بانک ملی شعبه کد : 4577

تبريز خ شهيد مفتح بالاتر از ايستگاه پاسگاه م امام حسينتلفن تماس : تلفن بانک: 04112344040

شعب بانک ملی شعبه کد : 4576

تبريز انتهای خ عباسی -ايستگاه المهدی روبروی مسجدتلفن تماس : تلفن بانک: 04116561484

شعب بانک ملی شعبه کد : 4575

تبريز فردوسی تقاطع خ فردوسی و تربيت نبش بازار مولاناتلفن تماس : تلفن بانک: 04115545722

شعب بانک ملی شعبه کد : 4573

تبريز خيابان فلسطينتلفن تماس : تلفن بانک: 04112828885

شعب بانک ملی شعبه کد : 4572

تبريز خ سرباز شهيد روبروی مسجد بنی هاشمتلفن تماس : تلفن بانک: 04112367222

شعب بانک ملی شعبه کد : 4571

تبريز بلوار ازادگان ساختمان مرکزی شرکت واحدتلفن تماس : تلفن بانک: 04112668787

شعب بانک ملی شعبه کد : 4570

تبريز خ ازادی خ ملت داخل ساختمان دارايی تلفن تماس : تلفن بانک: 04114773181

شعب بانک ملی شعبه کد : 4569

تبريز صوفيان -جاده ترانزيتی تبريزصوفيانتلفن تماس : تلفن بانک: 04723222300

شعب بانک ملی شعبه کد : 4568

تبريز خيابان عباسی ايستگاه قوشخانه سيلابتلفن تماس : تلفن بانک: 04115282986

شعب بانک ملی شعبه کد : 4567

تبريز کمربندی نرسيده به چ ابوريحان ساختمان مخابتلفن تماس : تلفن بانک: 04113331222

شعب بانک ملی شعبه کد : 4566

تبريز شهرک سهندتلفن تماس : تلفن بانک: 04123443444

شعب بانک ملی شعبه کد : 4565

تبريز - خسروشهرتلفن تماس : تلفن بانک: 04122662301

شعب بانک ملی شعبه کد : 4564

تبريز ديزل اباد روبروی اداره گمرک جنب گاراژمدرتلفن تماس : تلفن بانک: 04114453336

شعب بانک ملی شعبه کد : 4563

تبريز کيلومتر8جاده تبريز-تهران جنب شرکت نختابتلفن تماس : تلفن بانک: 04116373232

شعب بانک ملی شعبه کد : 4562

تبريز شمس تبريزی ص-دمتری تقاطع خ شمس و خ فلسطينتلفن تماس : تلفن بانک: 04112668255

شعب بانک ملی شعبه کد : 4561

تبريز - سردرودتلفن تماس : تلفن بانک: 04114212855

شعب بانک ملی شعبه کد : 4559

تبريز شهرک امام خ شهيدحيدری فابندمنطقه بازارشهرکتلفن تماس : تلفن بانک: 04114425160

شعب بانک ملی شعبه کد : 4558

تبريز بيست کيلومتری شرق تبريزتلفن تماس : تلفن بانک: 04122322014

شعب بانک ملی شعبه کد : 4557

تبريز خ -راه اهن سازمان منطقه ای بهداشتتلفن تماس : تلفن بانک: 04114421842

شعب بانک ملی شعبه کد : 4556

تبريز جاده سردرود نرسيده به پالايشگاه داخل ميدان ميوهتلفن تماس : تلفن بانک: 04114959192

شعب بانک ملی شعبه کد : 4555

تبريز خ ابوريحان -نرسيده به چ ابادانی مسکنتلفن تماس : تلفن بانک: 04114766090

شعب بانک ملی شعبه کد : 4554

تبريز - پالايشگاه تبريزتلفن تماس : تلفن بانک: 04114211919

شعب بانک ملی شعبه کد : 4553

تبريز بلوار29بهمن اول وليعصرداخل ساختمان دادگستری تلفن تماس : تلفن بانک: 04113308483

شعب بانک ملی شعبه کد : 4552

تبريز کوی ولی عصرفلکه بارنجتلفن تماس : تلفن بانک: 04113336061

شعب بانک ملی شعبه کد : 4550

تبريز دروازه تهران -نرسيده به سه راهی وليعصرتلفن تماس : تلفن بانک: 04113291529

شعب بانک ملی شعبه کد : 4549

تبريز يزل اباد -جاده اختصاصی شرکت موتورهای ديزلتلفن تماس : تلفن بانک: 04114472747

شعب بانک ملی شعبه کد : 4548

تبريز خيابان سنتور-ميدان قراملکتلفن تماس : تلفن بانک: 04112872030

شعب بانک ملی شعبه کد : 4546

تبريز کيلومترجاده تبريز-مرند صندق پستی 148725تلفن تماس : تلفن بانک: 04723363312

شعب بانک ملی شعبه کد : 4544

تبريز بلوار29بهمن -جنب دانشگاهتلفن تماس : تلفن بانک: 04113333999

شعب بانک ملی شعبه کد : 4543

تبريز خيابان دارائی تلفن تماس : تلفن بانک: 04115262081

شعب بانک ملی شعبه کد : 4542

تبريز فلکه باغ گلستان تبريزتلفن تماس : تلفن بانک: 04115519311

شعب بانک ملی شعبه کد : 4538

تبريز خيابان ششگلانتلفن تماس : تلفن بانک: 04115232504

شعب بانک ملی شعبه کد : 4537

تبريز خ شريعتی جنوبی -روبروی کوچه ارکتلفن تماس : تلفن بانک: 04115571700

شعب بانک ملی شعبه کد : 4536

تبريز خ ازادی -چهارراه طالقانی تلفن تماس : تلفن بانک: 04115410807

شعب بانک ملی شعبه کد : 4535

تبريز ديزل اباد گمرک ساختمان بانک ملیتلفن تماس : تلفن بانک: 04114451383

شعب بانک ملی شعبه کد : 4534

تبريز خيابان عباسی -بالاتراز بيمارستان نيکوکاری تلفن تماس : تلفن بانک: 04116578818

شعب بانک ملی شعبه کد : 4533

تبريز خيابان منتظری تلفن تماس : تلفن بانک: 04115432321

شعب بانک ملی شعبه کد : 4532

تبريز خ 29 بهمن روبروی بيمارستان 29بهمن تبريزتلفن تماس : تلفن بانک: 04113331852

شعب بانک ملی شعبه کد : 4531

تبريز خ شمس تبريزی -پائين ترازايستگاه گروتلفن تماس : تلفن بانک: 04115231333

شعب بانک ملی شعبه کد : 4529

تبريز جمهوری اسلامی -ميدان نازجنب اول راسته کوچهتلفن تماس : تلفن بانک: 04115235070

شعب بانک ملی شعبه کد : 4528

تبريز - خ امام -جنب خ خاقانی ساختمان شرکت برقتلفن تماس : تلفن بانک: 04115261103

شعب بانک ملی شعبه کد : 4526

تبريز خيابان ارتش جنوبی تلفن تماس : تلفن بانک: 04115543253

شعب بانک ملی شعبه کد : 4525

تبريز خ نيروی هوائی -چهارراه قدس کاشی 292تلفن تماس : تلفن بانک: 04112829699

شعب بانک ملی شعبه کد : 4524

تبريز خ امام خمينی سه راهی خيابان شهيد جديری تلفن تماس : تلفن بانک: 04113368814

شعب بانک ملی شعبه کد : 4523

تبريز خ قطران تقاطع قطران باهفده شهريورتلفن تماس : تلفن بانک: 04114780050

شعب بانک ملی شعبه کد : 4522

تبريز کنار بازار شتربانتلفن تماس : تلفن بانک: 04115252577

شعب بانک ملی شعبه کد : 4521

تبريز بخش 5خيابان صائبتلفن تماس : تلفن بانک: 04114783222

شعب بانک ملی شعبه کد : 4520

تبريز خ بهار بلوار بهار روبروی بيمارستانتلفن تماس : تلفن بانک: 04112826699

شعب بانک ملی شعبه کد : 4518

تبريز خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 04115263464

شعب بانک ملی شعبه کد : 4517

تبريز خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 04115562438

شعب بانک ملی شعبه کد : 4516

تبريز خ 22 بهمن راه اهن -جنب کارخانه اردتلفن تماس : تلفن بانک: 04115511011

شعب بانک ملی شعبه کد : 4515

تبريز انتهای خ 22بهمن ايستگاه راه اهنتلفن تماس : تلفن بانک: 04114441751

شعب بانک ملی شعبه کد : 4514

تبريز خ 22بهمن شرکت نفتتلفن تماس : تلفن بانک: 04114444699

شعب بانک ملی شعبه کد : 4511

تبريز شهرک پروازتلفن تماس : تلفن بانک: 04113855656

شعب بانک ملی شعبه کد : 4509

تبريز ميدان شهدا-ساختمان دارائی تلفن تماس : تلفن بانک: 04115242515

شعب بانک ملی شعبه کد : 4508

تبريز خيابان ازادی -جنب پمپ بنزينتلفن تماس : تلفن بانک: 04113343060

شعب بانک ملی شعبه کد : 4507

تبريز تبريز-فرودگاه بين المللی تلفن تماس : تلفن بانک: 04112606159

شعب بانک ملی شعبه کد : 4506

تبريز خيابان امام اداره راهنمائی ورانندگی تلفن تماس : تلفن بانک: 04113343700

شعب بانک ملی شعبه کد : 4505

تبريز خ ازادی سه راه گلباد نبش خيابان گلبادتلفن تماس : تلفن بانک: 04113362075

شعب بانک ملی شعبه کد : 4504

تبريز راه اهن حدفاصل ميدان جهادنرسيده به محله خطيبتلفن تماس : تلفن بانک: 04114419110

شعب بانک ملی شعبه کد : 4503

تبريز ارتش وزارت اموزش وپرورش امورتربيتی تلفن تماس : تلفن بانک: 04115559094

شعب بانک ملی شعبه کد : 4502

تبريز کوی وليعصر فلکه بازارتلفن تماس : تلفن بانک: 04113336560

شعب بانک ملی شعبه کد : 4501

تبريز ميدان شهداجنب استانداریتلفن تماس : تلفن بانک: 04115237192