شعب بانک ملی شعبه کد : 5047

آذرشهر خيابان امام خمينيتلفن تماس : تلفن بانک: 04124237250

شعب بانک ملی شعبه کد : 4638

اذرشهر - گوگان تلفن تماس : تلفن بانک: 04124520030

شعب بانک ملی شعبه کد : 4631

اذرشهر خيابان امام خمينی مقابل محله جلفائی تلفن تماس : تلفن بانک: 04124222045