شعب بانک تجارت شعبه کد : 21290

تاکستان خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 02825230721

شعب بانک تجارت شعبه کد : 21210

تاکستان خ17 شهریورجنب بازار تلفن تماس : تلفن بانک: 02825228801