شعب بانک تجارت شعبه کد : 10725

شوشتر خ طالقانی چهارراه رجائی تلفن تماس : تلفن بانک: 06126228871

شعب بانک تجارت شعبه کد : 60150

شادگان بلوار شهید باهنر شرقی نبش کمیته امداد امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 06323227351

شعب بانک تجارت شعبه کد : 10900

شادگان خ امام روبروی پمپ بنزین تلفن تماس : تلفن بانک: 06323222441